Dịch vụ Nhân sự

– Dịch vụ Giới thiệu và Kết nối Các Nhà đầu tư

– Dịch vụ Cung ứng Nhân sự Lãnh đạo Công ty Sản xuất/ Thương mại/ Dịch vụ; các vị trí: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc các phòng ban

– Dịch vụ Cung ứng Nhân sự Văn phòng; các vị trí: Trưởng phòng, Nhân viên các Phòng chuyên môn khác nhau

– Dịch vụ Cung ứng Nhân sự Công nhân