Dịch vụ Khám bệnh, Chữa bệnh, Phòng bệnh Công ty

1. Dịch vụ Khám bệnh Công ty

– Dịch vụ Khám bệnh Tổng thể Công ty

– Dịch vụ Khám bệnh Định kỳ Công ty

2. Dịch vụ Chữa bệnh Công ty

– Dịch vụ Chăm sóc Công ty theo định kỳ

– Dịch vụ Chăm sóc Công ty theo yêu cầu

3. Dịch vụ Phòng bệnh Công ty

4. Dịch vụ Chăm sóc trọn đời Công ty