Dịch vụ Kế toán

Dịch vụ Kế toán, Kế toán thuế
– Xây dựng Hệ thống Văn bản – Chứng từ Công ty
– Tư vấn và hỗ trợ kê khai thuế kỳ: tháng, quí, năm
– Tư vấn và hỗ trợ làm Báo cáo tài chính hàng năm
– Tư vấn và hỗ trợ luật pháp Việt Nam
– Tư vấn và hỗ trợ đào tạo "Nhân viên kế toán, Kế toán Trưởng" cho công ty
– Đại lý thuế
Các Dịch vụ khác liên quan