DA đang triển khai

* Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại huyện Lương Sơn – Hòa Bình (K22) Nội dung Dự án K22: 1. Tổng vốn đầu tư nhà máy : 121.900 triệu VNĐ. – Vốn cố định : 102.900 triệu VNĐ. – Mua thiết bị công nghệ có trình độ hiện đại nhất thế giới….

Hợp tác đầu tư

Mời hợp tác đầu tư nhà máy tái chế chất thải với nguồn đầu vào như sau: – Dầu động cơ thải: 1.000 (một nghìn) tấn/tháng – Nhựa các loại thải: 2.000 (hai nghìn) tấn/tháng – Cao su (lốp xe ô tô các loại) thải: 1.000 (một nghìn) tấn/tháng KẾ HOẠCH 5 NĂM XỬ LÝ…